สร้างสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ความเป็นเลิศทางด้านการปฏิบัติการ พร้อมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลังงานหมุนเวียน
%
พลังงานจากชีวมวลและพลังงานจากแสงอาทิตย์ 60%
พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 15%
การกระจายรายได้สู่ชุมชน
 ล้านบาท
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชน สร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน
คะแนนเฉลี่ย
/20
พนักงานเข้าร่วมเรียนรู้และทำการทดสอบความรู้จรรยาบรรณธุรกิจและบรรษัทภิบาล

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ตามสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด เคารพหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันกับบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและ เพื่อให้มั่นใจจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์และการพัฒนาความยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตารางวิเคราะห์ความสำคัญของ BBGI

ประเด็นในแต่ละมิติของ ESG
มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance)
1.

การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.

ส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง

3.

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (วัตถุดิบ)

4.

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

มิติสังคม (Social)
5.

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

6.

ชุมชนสัมพันธ์

7.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8.

การพัฒนาและรักษาพนักงาน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
9.

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

10.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566