คณะกรรมการบริหารความเสี่่ยงและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
 • กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
นายแมทธิว กิจโอธาน
นายแมทธิว กิจโอธาน
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม
นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข
นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม