คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม
นางสุทธิดา สุขะนินทร์
นางสุทธิดา สุขะนินทร์
 • กรรมการบริหารและจัดการบริษัท
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์
นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์
 • กรรมการบริหารและจัดการบริษัท
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
นายสุพงศ์ พงศ์ปริตร
นายสุพงศ์ พงศ์ปริตร
 • กรรมการบริหารและจัดการบริษัท
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและสนับสนุนธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
นายสมชาย สถิรมงคลกุล
นายสมชาย สถิรมงคลกุล
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวอัมพร ทองดอนพุ่ม
นางสาวอัมพร ทองดอนพุ่ม
 • ผู้จัดการบัญชีองค์กร
อ่านเพิ่มเติม