มิติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีบีจีไอฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการใช้น้ำ พลังงาน ของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงจัดการให้มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักถึงความเสี่ยงจากผลของการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานปี 2565

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมขอบเขตที่ 1+2 ภายในปี 2573

ลง

% จากปีฐาน 2565

สถานะ:

80,845 tonCO2e

ลดการใช้น้ำสะสม

5% (Absolute)

ภายในปี 2568 เทียบปีฐาน 2563

สถานะ:

ลดลง %

ไม่มีของเสียอันตรายฝังกลบ

%

สถานะ:

ขยะอันตรายฝังกลบ

ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบที่กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินกิจการ

เป้าหมาย: ไม่มีข้อร้องเรียน

กรณี

ลดการใช้พลังงานไม่หมุนเวียนสะสม

5%

ภายในปี 2568 เทียบปีฐาน 2563

ลดลง %

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทบีบีจีไอฯ ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ขอบเขตที่ 1 และ ขอบเขตที่ 2 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ลงร้อยละ 30 จากปีฐาน 2565 และมีเป้าหมายระยะกลางในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ขอบเขตที่ 1 และ ขอบเขตที่ 2 ภายในปี 2569 (ค.ศ. 2026) ลงร้อยละ 15 จากปีฐาน 2565 ซึ่งขณะนี้การบริหารธุรกิจต่าง ๆ ได้มุ่งหน้าสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือการปรับปรุงประสิทธิภาพต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงได้ร้อยละ 15 ในปี 2569 และไปได้ถึงร้อยละ 30 ในปี 2573 ในขณะที่อีกร้อยละ 70 ต้องมีกลไกอื่นที่จะมาช่วยสนับสนุน เช่นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสีเขียวและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต