บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด และแผนการลงทุนของแต่ละบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการของแต่ละบริษัท เห็นสมควร
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
4 มีนาคม 2567 3 พฤษภาคม 2567 เงินปันผล 0.05 บาท 2566 ปันผลจากกำไรสะสม
1 มีนาคม 2566 3 พฤษภาคม 2566 เงินปันผล 0.05 บาท 2565 ปันผลจากกำไรสะสม
22 สิงหาคม 2565 7 กันยายน 2565 เงินปันผล 0.05 บาท 2565 ปันผลจากกำไรสะสม
24 พฤษภาคม 2565 9 มิถุนายน 2565 เงินปันผล 0.15 บาท 2565 ปันผลจากกำไรสะสม