การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 2 รายงานความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาก IPO
เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 4 ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
เอกสารแนบ 8 เอกสารหรือหลักฐานและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มขอรับเอกสาร รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
การส่งคําถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบการส่งคําถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567