สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย (%) เครดิตหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่จ่ายดอกเบี้ย ข้อมูลเพิ่มเติม
BBGI22NA หุ้นกู้ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 500 2.53 BBB+ 1.5 ปี 11/05/2564 11/11/2565 ทุกวันที่ 11 พฤษภาคมและวันที่ 11 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ เพิ่มเติม
BBGI245A หุ้นกู้ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 800 3.30 BBB+ 3 ปี 11/05/2564 11/05/2567 ทุกวันที่ 11 พฤษภาคมและวันที่ 11 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ เพิ่มเติม