คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
 • รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม