รายได้ของกลุ่มธุรกิจไตรมาสที่ 1/2567

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม
ล้านบาท

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2567

รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2564 2565 2566 Q1/2567
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย 14,095 13,374 13,757 4,958
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 1,030 464 441 239
EBITDA 1,859 613 667 284
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ 960 20 10 120
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 12,907 14,106 13,635 15,244
หนี้สินรวม 6,003 3,825 3,699 5,173
ส่วนของผู้ถิอหุ้น 6,904 10,281 9,937 10,071
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี 2,532 3,615 3,615 3,615
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.95 0.02 0.01 0.08
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 6.33 6.72 6.50 6.58
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท) 0.395 0.250 0.05 -
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 42 1,771 733 -
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 13.19% 4.59% 4.85% 5.72%
อัตราการทำกำไรสุทธิ 8.43% 0.72% 0.73% 2.87%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 10.85% 1.26% 1.41% 2.58%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.87 0.37 0.37 0.51
หมายเหตุ:
1/ กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่