รายงานการกำกับการดูแลกิจการ

รายงานการกำกับการดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯโดยยึดมั่นข้อพึงปฎิบัติที่ดีตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้

จรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มคำร้องของข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศเรื่องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านกล้องวงจรปิด BBGI

นโยบาย

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
นโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากรและแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
นโยบายการนำส่งงบการเงิน
นโยบายภาษี
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การควบคุมภายใน
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
นโยบายและกฎบัตร (ฉบับรวม)

กฏบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัท

เอกสารสำคัญ

ข้อบังคับบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือรับรองบริษัท