นางแพตริเซีย มงคลวนิช

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 สิงหาคม 2566 และวันที่เริ่มเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 1 พฤศจิกายน 2566
อายุ
52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Laws (Tax) London School of Economics and Political Science, UK
 • ปริญญาโท Master of Arts University of Wisconsin-Madison, USA
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2019
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019
  • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020
  • IT Government and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 13/2020
  • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2021
  • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021
  • Refreshment Training Program รุ่นที่ 2/2021
  • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 42/2023
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 25 ปี 2564
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ปี 2565 - 2566
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ศสด.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  • The Cullinan: The Making of Digital Board รุ่นที่ 1/2565
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience
  • Decentralized Finance (DeFi)
  • Digital Marketing Strategy
  • Open Banking and Virtual Banking
  • ESG - Environmental, Social, Governance
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (หุ้น)
ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2566)
ประสบการณ์ทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
2562 – 2566
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง
2561 – 2566
กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด
2561 – 2564
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2560 – 2564
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562
ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง
2560 – 2561
กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์
2560 – 2561
รองอธิบดี / ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)กรมสรรพากร หน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • อธิบดี กรมบัญชีกลาง หน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)