นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์

นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์

 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
5 เมษายน 2567
อายุ
43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท Business Administration (Organization Leadership), The University of Findlay, Ohio, U.S.A
 • การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (Competency For Executive Management) 2018
 • Key Successors Development Program Year 2017
 • Leadership Development Program Year 2016
 • วิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2015
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (หุ้น)
175,537 หุ้น หรือ 0.012% โดยมีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
ประสบการณ์ทํางาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
 • กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขด จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
 • กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ญาติของนายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ และนางสุทธิดา สุขะนินทร์