15 มีนาคม 2564

SynBio Consortium: Driving Thailand BCG economy to the New Frontier

คุณกิตติมา วงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ SynBio Consortium: Driving Thailand BCG Economy to the New Frontier เทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต กับโอกาสของประเทศไทย ที่จะใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ และบุคลากรที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อเตรียมรับกับโอกาส และสามารถแข่งขันกับตลาดโลก ผ่านการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดเป็น Thailand Synthetic Biology and Innovation Consortium ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 ชั้น 14 อาคารจามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564