20 มิถุนายน 2565

Synthetic Biology for Sustainable Development of Agriculture and Food

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน Synthetic Biology for Sustainable Development of Agriculture and Food ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายกิตติพงศ์ได้บรรยายในหัวข้อ “Opportunities and challenges of synthetic biology in the agriculture and food industries in Thailand” โดยได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ Synthetic Biology หรือ เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ ว่าเป็น Disruptive Technology เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่จำกัด บวกกับการที่ผู้บริโภคใส่ใจในเรื่องที่มาที่ไปของแหล่งโปรตีนมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนได้มาซึ่งโปรตีน ไปจนถึงความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ จะเข้ามาตอบโจทย์นี้ได้โดยตรง โดยเฉพาะการทำฟาร์มในห้องทดลอง ที่สามารถลดการเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พื้นที่ และยังสามารถช่วยร่นระยะเวลาในการได้มาซึ่งแหล่งโปรตีนให้สั้นลงได้อีกด้วย

ในส่วนของโอกาสและความท้าทาย ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของทรัพยากรธรรชาติ ทำให้มีความสมบูรณ์ทางด้านวัตถุดิบ การมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์ รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยในปีที่แล้วได้มีการตั้ง Thailand Synbio Consortium ซึ่งเป็นความร่วมมืระหว่างองค์กรของรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ 17 องค์กร ในการส่งเสริม และขับเคลื่อนวงการชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศไทย จึงคิดว่าหากภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน จะสามารถทำให้เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านชีววิทยาสังเคราะห์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในอีก 3-4 ปีข้างหน้านั้นเป็นจริงได้