29 กันยายน 2566

BBGI ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งแรกหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการในปี 2565 (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)

BBGI ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของ บริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่กระทำการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่สนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงบริษัทฯ จะจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างเข้มงวด