02 ตุลาคม 2566

บีบีจีไอ ปรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการ IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เตรียมพร้อมลงทุน SAF

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ประชุมบอร์ด ครั้งที่ 9/2566 มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการ IPO ของ“บมจ.บีบีจีไอ หรือ BBGI” เพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) มีมูลค่าไม่เกิน 660 ล้านบาท

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) ตามที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เพื่อใช้สำหรับการลงทุนใน บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (“BSGF”) ที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว โดยมีมูลค่าการใช้เงิน IPO ที่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 660 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการ IPO ทั้งนี้ เงินลงทุนในโครงการส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะพิจารณาจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ได้ลงทุนถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีส่วนในการสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นไปตามทิศทางการเติบโตธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ปัจจุบันได้แต่งตั้งผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้ว โดยมีแผนจะเดินเครื่องผลิตได้ในช่วงไตรมาส 4/2567 ด้วยกำลังการผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน