06 มิถุนายน 2567

BBGI เข้าหลักทรัพย์กลุ่ม ESG Emerging ปี 67 ครั้งแรก เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ตัวเต็งหุ้นยั่งยืน

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) เปิดเผยว่า ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 19 หลักทรัพย์ที่ติดกลุ่ม ESG Emerging ปี 2567 ซึ่งได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรก จากการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ESG Rating ในฐานะผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ได้จัดทำรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2567 ด้วยการคัดเลือกจาก 920 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG ตามที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ

โดย ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนและกองทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และนับเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องของ BBGI หลังจากคว้าผลการประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ.2566 อยู่ในระดับ “AA” (คะแนนรวม 80-89) และรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในระดับ Commended Sustainability Awards

สอดรับนโยบายของ BBGI มุ่งสร้างความยั่งยืนด้วยความก้าวหน้าของไบโอเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสใหม่ให้แก่ธุรกิจ ควบคู่ให้ความสำคัญต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปูทางสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง การปฏิบัติตามแนวทางของ UN Global Compact เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (UNSDGs) และมาตรฐานสากลต่างๆ ซึ่งได้นําแนวทางเหล่านี้มากําหนดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และบูรณาการเข้ากับวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่การเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้วยนวัตกรรมสีเขียว และดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางอย่างยั่งยืน"