09 กุมภาพันธ์ 2561

บางจากฯ รุกธุรกิจชีวภาพ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในไทย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ มีมติอนุมัติให้ควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่างบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด (BBH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บางจากฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 กับบริษัท เคเอสแอลจีไอ จำกัด (KSLGI) ที่จะได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนและเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KGI โดย KSLGI เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (KSL) จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99

การควบบริษัทครั้งนี้จะมีการตั้งบริษัทใหม่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 1,710,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นเอทานอลรวม 900,000 ลิตรต่อวัน และไบโอดีเซล 810,000 ลิตรต่อวัน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งสามารถกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย มันสำปะหลัง กากน้ำตาล น้ำมันปาล์มดิบ พร้อมเป็นการสนับสนุนในด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกัน ช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตในอนาคต ส่งผลดีต่อการขยายธุรกิจในระยะยาว และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สร้างรายได้มากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงจากการทำเกษตรอื่นเพียงอย่างเดียว

สำหรับการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (BioBased) ได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล (B100) มีการลงนามในสัญญาการควบบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 และประมาณเดือนตุลาคมนี้ จะใช้ชื่อบริษัทใหม่ว่า บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) มีทุนจดทะเบียน 2,532 ล้านบาท โดนจะเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ที่มีบริษัท บางจากฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และบริษัท น้ำตาลขอนแก่นฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40

การดำเนินการควบบริษัทระหว่าง BBH กับ KSLGI ดำเนินการตามขั้นตอนและบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BBH และ KSLGI จะพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันต่อไปตามบทบัญญัติภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทใหม่ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งรวมถึงชื่อ และทุนจดทะเบียน ข้อบังคับ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่บริษัท บางจากฯ และบริษัท น้ำตาลขอนแก่นฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ BBH และ KSLGI และการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการควบบริษัทภายในเดือนตุลาคม 2560 ในอนาคตจะมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทด้วย