30 ตุลาคม 2563

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ ยางนา และพยูง

วันที่ 30 ตุลบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ ยางนา และพยูงาคม 2563 เพื่อใช้ปลูกเป็นป่าชุมชนให้แก่ชาวบ้านหัวบึง ตำบลพังทุย โดยมีผู้ใหญดำรงค์ สุริยะ ผู้ใหญ่บ้านหัวบึงหมู่ 3 และกรรมการชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบ