05 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) สาขาน้ำพอง

มอบแอลกอฮอล์ให้กับชุมชม โรงพยาบาล และหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19