08 ธันวาคม 2563

บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์จากแปลงนาเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณนิรุต ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และเทคคนิคฯ และคุณไพฑูรย์ วังพิมูล หัวหน้าแผนกอาวุโสฯ เข้ามอบผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์จากแปลงนาเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ ให้แก่โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นโดยมีตัวแทนคุณครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง และบริษัทฯ โดยมีแผนจะดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี