09 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
21 ตุลาคม 2565
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 3/2565
อ่านเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2565
การเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
30 สิงหาคม 2565
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
01 สิงหาคม 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2565
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 2/2565
อ่านเพิ่มเติม
05 กรกฎาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
17 พฤษภาคม 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม