11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2565
การจัดตั้งบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
11 เมษายน 2565
กำหนดวันสิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "BBGI"
อ่านเพิ่มเติม
11 เมษายน 2565
การคืนหุ้นสามัญของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เป็นการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ให้แก่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
07 เมษายน 2565
การเข้าดำเนินการร่วมทุนกับบริษัท ไบโอม จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
16 มีนาคม 2565
การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "BBGI"
อ่านเพิ่มเติม
16 มีนาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
16 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
16 มีนาคม 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
16 มีนาคม 2565
สรุปข้อสนเทศ
อ่านเพิ่มเติม
16 มีนาคม 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ BBGI เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม