05 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2567
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2567
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 4/2566
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
28 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม