15 มีนาคม 2566
เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
17 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
16 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
16 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
16 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
16 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
27 มกราคม 2566
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 4/2565
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
17 พฤศจิกายน 2565
แจ้งวันหยุดประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2565
การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม