03 กรกฎาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
03 กรกฎาคม 2566
แจ้งการลาออกของกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤษภาคม 2566
การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
21 เมษายน 2566
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2566
แต่งตั้งกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2566
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
อ่านเพิ่มเติม