07 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
20 ตุลาคม 2566
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 3/2566
อ่านเพิ่มเติม
19 ตุลาคม 2566
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
18 ตุลาคม 2566
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
อ่านเพิ่มเติม
29 กันยายน 2566
แจ้งการลาออกของกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
20 กันยายน 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการ IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
05 กันยายน 2566
การเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2566
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 2/2566
อ่านเพิ่มเติม
20 กรกฎาคม 2566
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม