19 กรกฎาคม 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 2/2567
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2567
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2567
แต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ และกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2567
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 1/2567
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แก้ไข pdf)
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม